Over Ons

Het Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen. In Nederland en in de rest van de wereld. 

We willen dat de samenleving waarin de volgende zeven generaties terechtkomen inclusief en duurzaam is. We werken aan de hand van verschillende instrumenten en methodieken  aan enkele kwesties  die van invloed zijn op de toekomstige generaties.

Missie Onze aanpak organisatie team jaarverslag

Onze missie

Onze missie: in 2050 weegt iedereen het welzijn van toekomstige generaties mee in belangrijke beslissingen.

Als we over toekomstige generaties praten, dan hebben we het over mensen die nu nog niet geboren zijn, mensen die de komende zeven generaties gaan vormen. Mensen die vanaf morgen geboren worden tot ver in het jaar 2125.

 

“Wij willen dat er in 2025 bewustwording ten aanzien van het welzijn van toekomstige generaties is bereikt bij de meerderheid van burgers, instituten, bedrijven, overheid en media in Nederland. Dit dient vervolgens zichtbaar te worden in het dagelijks gedrag van burgers, in toetsbare beleidsdoelen bij bedrijven en instituten en in regelgeving en beleidsafwegingen bij de overheid.”

Onze aanpak

Wij zijn een lab. Een plek waar wordt geëxperimenteerd en methodes worden ontwikkeld. Methodes waarmee we kwesties kunnen verkennen, toetsen en agenderen. We krijgen kwesties op verschillende manieren binnen. Soms komt het vanuit het Lab zelf, soms vanuit een van onze partners en soms via een bedrijf, instituut of burger. Je kunt zelf ook een kwestie indienen via het Loket voor de Toekomst, want iedereen kan een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zijn. 

We toetsen vervolgens aan de hand van enkele vaste criteria of een kwestie geschikt is om te worden behandeld door het Lab. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de relevantie voor de maatschappij, de ethische aspecten (mede geïnspireerd op het Earth Charter, Handvest van de Aarde), de haalbaarheid van de kwestie, het verwachte effect, toegankelijkheid voor het publiek en het belang voor toekomstige generaties.

De weg van de kwestie

Organisatie

Het Lab Toekomstige Generaties is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden en is voortgekomen uit de ‘Werkgroep Ombudspersoon Toekomstige Generaties’ van de Vereniging Worldconnectors. Dankzij financiering van onze partners is er vanaf 2018 gewerkt aan de ontwikkeling van het Lab Toekomstige Generaties zoals we dat nu kennen. We zijn Stichting Lab Toekomstige Generaties, het KvK nummer is 81229771. Het Lab TG is erkend met een ANBI status.

 

Binnen het Lab wordt gewerkt in vier teams: een kernteam, co-laboranten, een bestuur en een brongroep. Het kernteam, bestaande uit zes professionals, werkt gezamenlijk, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, aan concrete kwesties, methodes en instrumenten. Methodes en instrumenten die de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers kunnen gaan inzetten om het welzijn van toekomstige generaties mee te nemen in hun besluitvorming. Het bestuur wordt gevormd door drie intergenerationele professionals. Het bestuur heeft een toezichthoudende functie. De brongroep bestaat uit betrokkenen van het eerste uur, vertegenwoordigers van partners, deskundigen en inspiratoren die zich inzetten voor verdieping, verbreding en kwaliteit. De leden van de brongroep adviseren het kernteam en evalueren de ontwikkelde instrumenten, methodieken en kwesties. Co-laboranten versterken het LabTG in de visie, missie en uitvoering.

Team

Het team van het Lab Toekomstige Generaties bestaat uit het kernteam, de brongroep, co-laboranten en het bestuur:

KERNTEAM

“Als vader en ‘bewuste voorouder’ wens ik mijn toekomstige generaties het best mogelijke toe. Als mensenrechtenjurist zie ik dat we toekomstige generaties niet mogen beperken in de vrijheid hun eigen levens te kunnen inrichten. Bij het Lab komt dit allemaal samen.”

Waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties, Mensenrechtenjurist

Jan van de Venis

“Een veilig leven in een schone omgeving, waar iedereen er helemaal bij hoort en zich ook ergens thuis kan voelen. Dat gun ik de mensen nu en alle generaties na ons.”

Sr. Projectleider Lab TG en Expert Human Resources

Marga Boneschansker

“Ik zet mij in voor het Lab omdat ik geloof dat in een wereld van diversiteit en inclusiviteit het niet meer dan normaal is om de belangen van toekomstige generaties (van al het soort leven) mee te nemen in belangrijke beslissingen”

Natuur rechten specialist

Jessica den Outer

BRONGROEP

“De unieke en krachtige werkwijze van het Lab draagt bij aan mijn persoonlijke missie: een toekomst waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je als jongen of meisje geboren wordt.”

Directeur WOMEN Inc.

Jannet Vaessen

“Toekomstige Generaties willen aarde(n)! Gun ze de ruimte, schenk ze de tijd om samen te groeien, bloeien, verwelken én composteren steeds opnieuw als natuurlijk-grond-recht!”

Anderson Servant Philanthropy, mede oprichter LabTG

Ignaz Anderson

“Rekening houden met toekomstige generaties draagt voor mij bij aan betekenisgeving, zelfverwezenlijking en het maken van positieve impact!” 

Mede oprichter LabTG

Ties Mouwen

“Bijdragen aan het Lab van Toekomstige Generaties is voor mij als bijdragen aan mijn persoonlijke missie om de wereld om me heen in beweging te brengen en samen te transformeren naar een bright future.”

Conceptontwikkelaar, Creatief Partner

Cristel Zwart

“In grote schoonheid en enorme diversiteit miljoenen jaren samen levend, kregen de bloemen en de bijen met de mens te maken. Soorten zijn in hun voortbestaan bedreigd. De generaties na ons zullen onze standbeelden omtrekken.”

Betrokkene bij het LabTG van het eerste uur, tot voor kort directeur Triodos Foundation

Ted van den Bergh

CO-LABORANTEN

“Me in te leven in een kind zeven generaties na nu, motiveert me om nú de juiste beslissingen te maken. Daarbij laat ik me inspireren door het Earth Charter.”

Antropoloog, Coördinator Earth Charter Nederland

Alide Roerink

“Door nu samen te beginnen en groots te denken vanuit de kinderschoenen.”

Social Innovator

Miranda Willems

“Het lab inspireert mij. Het is een plek waarin diversiteit en inclusie niet stopt bij de mens maar waar al wat leeft een plek heeft en mag zijn. Ik hoop bij te dragen door het Lab te ondersteunen in het betrekken van veel jongeren.”

Projectleider bij het Groene Brein

Ilja Beudel

“Het lab inspireert om na te denken over belangrijke onderwerpen die aandacht moeten krijgen en geeft daarbij een stem aan de toekomstige generaties. Ik draag met veel genoegen bij om die boodschap visueel in beeld te brengen.”

Illustrator en Typeface Designer

Lisa Dröes

“Ik heb veel gereisd, steeds op zoek naar natuurschoon. Die natuur en de dieren daarin staan voor altijd op mijn netvlies. Ik gun het toekomstige generaties om van de wonderen der natuur te kunnen genieten.”

Hoogleraar Ondernemingsrecht Nyenrode Universiteit

Tineke Lambooy

BESTUUR

“Rekening houden met toekomstige generaties draagt voor mij bij aan betekenisgeving, zelfverwezenlijking en het maken van positieve impact!” 

Secretaris Lab TG

Ties Mouwen

“Toekomstige Generaties willen aarde(n)! Gun ze de ruimte, schenk ze de tijd om samen te groeien, bloeien, verwelken én composteren steeds opnieuw als natuurlijk-grond-recht!”

Penningmeester Lab TG

Ignaz Anderson

Laten we springen over onze eigen schaduw.
Los van gekende grond en vaste horizon.

Laten we de toekomst tegemoet lopen en helder zien.
We voelen en weten wat er gaat gebeuren.

We handelen en onderhandelen uit overtuiging.
Omdat we verbonden zijn met het leven dat komen gaat.

Voorzitter Lab TG

Veronique Swinkels

Jaarverslag en beleidsplan

Het Lab Toekomstige Generaties evalueert, reflecteert en geeft ieder jaar verslag van het afgelopen jaar. Bekijk: jaarverslag 2019, jaarrekening 2020, jaarrapportage 2020, jaarrekening 2021 (verkort), jaarverslag 2021, Jaarverslag 2022 en het beleidsplan 2021.

Partners

Dankzij de steun van onze partners kunnen wij ons werk doen. Het Lab Toekomstige Generaties wordt mogelijk gemaakt door:

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.