Kwestie Inclusief Leiderschap

Het Lab TG buigt zich in 2021 over de vraag hoe het hoger onderwijs kan bijdragen aan inclusief leiderschap. Op de weg van de kwestie gaan we in op het opleiden van inclusieve leiders van morgen en de rol van het hoger onderwijs. De kern van de kwestie luidt: hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan een inclusieve en menswaardige samenleving, voor huidige en toekomstige generaties?

Deze kwestie is relevant met het oog op het creëren van een menswaardige samenleving. Een samenleving waarin óók het belang van ‘de Ander’ verankerd is in het economisch handelen van mensen.

Een samenleving waarin de economie de bloei van mensen ondersteunt in plaats van andersom. Een samenleving waarin Artikel 1 van de Universele Verklaring van Rechten van de Mens (UVRM) volledig wordt gerespecteerd: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij … behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Het (hoger) onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opleiden van studenten op een manier, dat zij zich in hun werkende leven zullen gaan gedragen als inclusieve leiders. Dat wil zeggen: als leiders die dienend zijn en zich committeren aan het belang van anderen en hen includeren in hun teams, werkwijze, beleidsontwikkeling enzovoorts.

Studenten van nu zijn de beslissers van de toekomst, als ambtenaar, politicus, docent, manager, bedrijfsleider, NGO-leider, consultant of professional in andere zakelijke of maatschappelijke organisaties. Het is van belang dat zij reeds op hogescholen en universiteiten zich van die rol bewust worden en de inclusiviteitswaarden gericht op de belangen van alle anderen – ook de samenleving als geheel en de Aarde – internaliseren. 

De kwestie is ook relevant met het oog op afnemend vertrouwen in de huidige leiders, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. 

De weg van de kwestie


Een geselecteerde kwestie legt altijd een bepaalde weg af. De kwestie over inclusief leiderschap en de rol van het hogere onderwijs start vanaf mei.

De kwestie voor Diversiteit in Leiderschap is aangedragen via de Brongroep en het Kernteam. Op basis van de Select methode hebben we onderzocht of de kwestie geschikt was om te worden behandeld. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar de relevantie voor de maatschappij, het verwachte effect en het belang voor toekomstige generaties.

Het Lab buigt zich voor deze kwestie over drie vraagstellingen:

  1. Wat betekent inclusief leiderschap in het hoger onderwijs?
  2. Hoe ziet de mooiste mogelijke toekomst van de kwestie er uit?
  3. Hoe kan het hoger onderwijs bijdragen aan inclusief leiderschap voor huidige- en toekomstige generaties?

Na onderzoek doet de Waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zijn uitspraak. De Waarnemend Ombudspersoon is tot de uitspraak gekomen op basis van de navolgende stappen:

 

  1. het uitvoeren van een feitenonderzoek, juridisch- en beleidsonderzoek;
  2. het vanuit het Lab ontwerpen en inzetten van een ‘Weg van de Kwestie’;
  3. het organiseren van een inlevingsoefening betreffende mogelijke ideale oplossingsrichtingen door een ToekomstRaad;
  4. het formuleren van een hypothese voor mogelijke oplossing(en);
  5. het doen van onderzoek naar internationale voorbeelden en vergelijkbare mogelijkheden onder Nederlandse wet- en regelgeving.

Alle informatie is samengebracht en er worden verbanden gelegd. Wetsartikelen, beleidsdocumenten, internationale regelgeving. Wat vertellen ze ons en hoe verhouden ze zich tot elkaar?


Daarnaast krijgt de Waarnemend Ombudspersoon inzicht door toekomstbeelden die werden gevormd door een Toekomstraad. Deze raad leeft zich in in toekomstige generaties en bedenkt hoe de toekomst er op zijn mooist uit zou zien. Vervolgens kijkt de raad vanuit de toekomst terug naar nu: wat moet er nu veranderen om tot die mooist mogelijke toekomst te komen? Ben je benieuwd hoe die toekomst eruit ziet? Je leest het terug in de uitspraak.


Tot slot zal de Waarnemend Ombudspersoon aanbevelingen schrijven. De uitspraak zal vanaf augustus te lezen zijn via deze webpagina en onze sociale media. Blijf ook op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen en ga akkoord met de privacy verklaring.