Brief aan het Parlement voor een duurzaam regeerakkoord

Beste   ,

Wat een prachtige en krachtige brief is het geworden, mede door mij ondertekend in mijn rol als voorzitter van Lab toekomstige Generaties. Per post (ja ja) bezorgd bij alle leden van het Parlement. Een afschrift is toegestuurd aan de Kamercommissies met het verzoek de brief te agenderen. Ook de informateur heeft een afschrift van de brief toegestuurd gekregen.

De brief is uitgegaan namens Earth Charter Nederland, Worldconnectors en het Lab toekomstige Generaties. Wij doen daarin een oproep te komen tot een duurzaam regeerakkoord waarin de SDGs centraal staan. Namens de aarde, de toekomstige generaties en in het belang van een sociale, inclusieve en duurzame toekomst verzoeken wij de volksvertegenwoordigers:
1. De SDGs als overkoepelende doelen in het Regeerakkoord op te nemen.
2. De SDGs centraal te stellen bij het alloceren van middelen.
3. De centrale coördinatie van de SDGs onder te brengen bij het Ministerie van Algemene Zaken onder directe verantwoordelijkheid van de Minister-President.

Deze brief vraagt aan onze volksvertegenwoordigers om een belangrijke verschuiving in het Nederlandse beleid. Absoluut noodzakelijk om de missie van het Lab Toekomstige Generaties te realiseren. Het goed borgen van de SDGs in het beleid nu, is een belangrijke tussenstap om er voor te zorgen dat in 2050, iedereen het welzijn van toekomstige generaties meeweegt in belangrijke beslissingen.

Het zou mooi zijn als dit verzoek ook via veel verschillende andere kanalen wordt verspreid. Want het belang en de urgentie geldt niet alleen voor nationaal beleid. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geldt deze oproep ook voor lokale beslissingen.


Veronique Swinkels
Voorzitter Lab Toekomstige Generaties


Brief aan het Parlement voor een duurzaam regeerakkoord


Geachte «Kamerlid»,  

Nederland heeft samen met 192 andere landen haar handtekening gezet onder de 2030  Agenda voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties waarin de Duurzame  Ontwikkelingsdoelen zijn opgenomen, ook wel bekend als de Sustainable Development Goals,  de SDGs. Het behalen van deze 17 doelen is noodzakelijk voor een gezonde Aarde en een  leefbare toekomst, voor onszelf, en vooral voor onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige  generaties.  

Wij verzoeken u uw invloed als volksvertegenwoordiger te gebruiken om: 
1. De SDGs als overkoepelende doelen in het Regeerakkoord op te nemen. 
2. De SDGs centraal te stellen bij het alloceren van middelen.  
3. De centrale coördinatie van de SDGs onder te brengen bij het Ministerie van Algemene  Zaken onder directe verantwoordelijkheid van de Minister-President.  

Kompas en meetlat  
In hun onderlinge samenhang vormen de 17 SDGs een even bruikbaar als inspirerend kompas  om sociale ongelijkheid, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis het hoofd te bieden,  wereldwijd en ook in Nederland.  

Er is veel dat om een oplossing vraagt. Overheden, bedrijfsleven en burgers zullen het samen  moeten doen, met de SDGs als verbindende agenda. Het zijn bij uitstek het parlement als  wetgever en het kabinet als uitvoerder van het beleid die de voorwaarden scheppen voor de  richting die ons land opgaat. De 17 SDGs bevatten 169 onderliggende subdoelen en 231  voortgangsindicatoren. Daarmee vormen zij een meetlat die uiterst bruikbaar is in  beleidsvorming en bij toetsing vooraf van wetsvoorstellen, begrotingsvoorstellen, subsidies  en investeringen van de Nederlandse overheid.  

Veel Nederlands geld gaat nu naar zaken die lijnrecht ingaan tegen de SDGs en daarmee ons  land, en ook andere landen waarmee wij banden hebben, op sociaal en ecologisch verlies zetten. Zo bevestigen wetenschappers dat de voorgenomen miljardensubsidies van  Nederland voor biomassacentrales slecht zijn voor milieu en klimaat. Subsidies anders richten  kan een wereld van verschil betekenen.  

Daarom bepleiten wij proactief gebruik van de SDG Meetlat door allen: het kabinet, het  parlement, alle ministeries, overheidsdiensten, planbureaus en de Sociaal-Economische Raad.  Het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt al met deze meetlat. 

Minister-President  
De SDGs zijn in ons aller belang en betreffen beleidsterreinen van alle ministers. Nu is het  SDG-secretariaat belegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Wij stellen voor dat er een interministeriële SDG-samenwerking komt, onder directe  verantwoordelijkheid van de Minister-President, met brede vertegenwoordiging uit de  samenleving en formele inspraak van burgerberaden. Deze vertegenwoordiging en inspraak  van burgers creëren het brede maatschappelijk draagvlak dat nodig is om de weg naar een  nieuwe toekomst in te slaan. De leefbaarheid van onze Aarde en de leefbaarheid van ons eigen  land staan op het spel.  

SDGs in Regeerakkoord  
Wij doen een klemmend beroep op u om er alles aan te doen de SDGs in het Regeerakkoord  op te nemen. Nederland heeft er samen met de andere landen voor getekend, nu alweer  bijna zes jaar geleden. We hebben nog tot 2030 om deze doelen te behalen. De SDGs gelden  niet alleen voor de wereld als geheel, maar ook voor afzonderlijke landen, inclusief Nederland.  Zij vormen een uitstekend kompas en een adequate meetlat, waar de gehele samenleving  wel bij vaart.  

Graag treden wij met u in contact met het oog op een duurzaam regeerakkoord. Wij bieden u  onze expertise aan op het gebied van de 17 SDGs. In ons midden bevinden zich ervaren  deskundigen en jonge, geëngageerde professionals op tal van terreinen, die hun kennis en  inzichten graag met u delen.  

Wij wensen u veel succes in uw belangrijke werk voor het welzijn van iedereen.  Hartelijk dank voor uw aandacht.  

Vriendelijke groeten,  

Jan Bouke Wijbrandi, voorzitter Worldconnectors  
Jan Pronk, voorzitter Earth Charter Nederland 
Veronique Swinkels, voorzitter Lab Toekomstige Generaties