Behoud van biodiversiteit door rechten voor de natuur

Tineke Lambooy is mede-oprichter van het Lab TG en Professor Corporate Law aan Nyenrode Business Universiteit. Samen met kernteamleden van het Lab TG, Miranda Willems en wnd. Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis, doet zij onderzoek ten aanzien van de vraag of wij natuurentiteiten, zoals een rivier, een bos of de Waddenzee, rechten zouden moeten geven, teneinde deze in goede staat te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.  

Miranda Willems en Tineke Lambooy onderzochten internationale voorbeelden: hoe kregen rivieren in India, Bangladesh en Nieuw Zeeland rechtspersoonlijkheid toegekend en wat speelde er in die landen? Het bleek dat diverse motieven een rol speelden. Burgerinitiatieven brachten deze systeemverandering op gang. Zij deelden hun bevindingen op een internationaal congres in december 2020. Lees de blog en het artikel.

Een interview met Tineke Lambooy hierover door een Engelse journalist leidde tot de nieuwspublicatie: Nature needs legal rights to really protect biodiversity in OpenAccessGovernment. Lees het volledige artikel, waarin zij bespreekt waarom het toekennen van rechten aan natuurentiteiten kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit voor toekomstige generaties. Wanneer een natuurlijkgebied een eigen positie krijgt in politiek en maatschappelijk overleg, kan deze eigen intrinsieke belangen naar voren brengen. Die komen overigens vrij vaak overeen met wetten en ook internationale verdragen waarbij Nederland partij is.

Met o.a. Jan van der Venis, de wnd. Ombudspersoon Toekomstige Generaties, schreef Tineke Lambooy  een wetenschappelijk artikel over de vraag of – en zo ja op welke manier – rechten zouden kunnen worden gegeven aan het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee. De publicatie kunt u hier lezen, genaamd: A case for granting legal personality to the Dutch part of the Wadden Sea.